School Cabinets

School Cabinet Senior 2018-2019

SAHIL
Head Boy

MAULSREE SRIVASTAVA
Head Girl

DIVYAM GHAI
Ass. Head Boy

BISMAN
Ass. Head Girl

SHARAD CHAUDHARY
Sports Captain

MITALI GUPTA
Sports Captain


Bhabha House

VEDANG KAPIL

MANVI


Gandhi House

DEVRAT SAINI

ANANYA SACHDEVA


Tagore House

RISHAV

VANSHIKA DWIVEDI


Teresa House

HARSH SETHI

KRUTI JAIN
School Cabinet Junior 2018-2019
School Cabinet Senior 2017-2018
School Cabinet Junior 2017-2018
School Cabinet KG 2017-2018
School Cabinet Senior 2016-2017
School Cabinet Junior 2016-2017